Aktualności

godlopolski28.06.2016

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta: „Celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie.
Nowelizacja ma w szczególności uporządkować sytuację wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej. W tym celu, wprowadza do ustawy definicję prosumenta – odbiorcy końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Wprowadzając wymóg wytworzenia energii na zaspokajanie własnych potrzeb objęto regulacją możliwie szeroki zakres podmiotów, w tym małych i średnich przedsiębiorców. Odstąpiono od dotychczasowego systemu wsparcia w postaci stałych taryf gwarantowanych dla najmniejszych wytwórców w mikroinstalacjach na rzecz rozliczania przez prosumenta nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej przez daną mikroinstalację.
Wprowadzono ponadto: zmianę definicję instalacji OZE i nową definicję hybrydowej instalacji OZE, instytucję mikro i makroklastra energii, podział aukcji na koszyki technologiczne, możliwości wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów (przede wszystkim biomasy) oraz budowy nowych dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego oraz procedurę badania. tzw. efektu zachęty dla wytwórców biogazu rolniczego. Zlikwidowano zbędne elementy w oświadczeniach i deklaracjach składanych przez wytwórców energii, doprecyzowano dopuszczalną wartość pomocy publicznej, a także zastąpiono Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. przez Zarządcę Rozliczeń S.A.
Proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych.
Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 lipca 2016 r.”

06.05.2016SejmRP-logo

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Wpisano do niego m. in. zmiany w zasadach rozliczeń producentów energii – w tym system tzw. opustów dla prosumentów, a także sygnalizowane wcześniej zmiany w systemie aukcyjnym.
Projekt nowelizacji ustawy o OZE ma gruntownie zmienić zasady sprzedaży zielonej energii, które wpisano do dotychczasowej wersji tej ustawy, przyjętej w dniu 20 lutego 2015 r.

Opusty, czyli nowe zasady rozliczania prosumentów
Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii ma znacząco zmienić zasady funkcjonowania najmniejszych, prosumenckich mikroinstalacji OZE. We wskazanej w projekcie nowelizacji definicji, prosumenta określa się jako odbiorcę końcowego 1) niewykonującego działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo 2) wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy wymienionej w pkt 1, z wyłączeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorstwo energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne – którzy wytwarzają energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością, o której mowa w pkt 1.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o OZE, prosument będzie mógł „rozliczyć ilość energii elektrycznej wprowadzonej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci, nie więcej jednak niż ilość energii elektrycznej pobranej z sieci”, w stosunku:
1) 1 do 0,7 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 7 kW;
2) 1 do 0,5 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 7 kW;
3) 1 do 0,35 – w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, dla której prosument korzystał ze wsparcia ze środków publicznych na zakup lub instalację mikroinstalacji lub jej części.
Powyższe rozliczenia mają być dokonywane w formie „opustu”. Od rozliczonej energii elektrycznej prosument ma nie uiszczać opłat związanych z jej dystrybucją, z wyłączeniem opłaty OZE oraz opłaty przejściowej.
Rozliczanie na wskazanych w projekcie nowelizacji zasadach ma być prowadzone z zachowaniem 10-letniego okresu, jednak nie dłużej niż do końca 2030 r.

Modyfikacje w systemie aukcyjnym
Zmodyfikowany system aukcji ma dopuszczać do udziału oferty mikro- i makroklastrów, których definicje znajdziemy w projekcie nowelizacji. W projekcie znajdziemy nowy podział na koszyki aukcyjne.
Wyróżnia się odrębne aukcje dla instalacji OZE 1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większej niż 3504 MWh/MW/rok, 2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, 3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 3504 MWh/MW/rok, a także odrębnych aukcji dla członków mikorklastrów i oddzielnie makroklastrów, a także osobnych aukcji dla innych, niewymienionych wyżej projektów. Dodatkowo zachowany ma być podział koszyków aukcyjnych na instalacje w grupie do 1 MW oraz powyżej 1 MW.
Pierwszą aukcję prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma ogłosić w tym roku.

Nowe definicje
Projekt nowelizacji ustawy o OZE zawiera też nowe definicje. Obok wspomnianej definicji prosumenta oraz definicji mikroklastrów (działających na terenie jednej gminy) i makroklastrów (działających na terenie jednego powiatu), znajdziemy w nim również m.in. definicję biomasy lokalnej rozumianej jako biomasa pozyskiwana pierwotnie z obszaru znajdującego się w promieniu 300 km od jednostki wytwórczej, w której zostanie wykorzystana.

Wprowadza się ponadto definicję instalacji hybrydowej, która rozumiana jest jako zespół co najmniej dwóch instalacji OZE, różniących się charakterystyką dyspozycyjności wytwarzanej energii i tworzących w wyniku połączenia spójny elektroenergetycznie i obszarowo zestaw zapewniający odbiorcy stały dostęp do energii elektrycznej, stosownie do wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa energetycznego lub w umowie kompleksowej, zawartej z odbiorcą.

W projekcie nowelizacji modyfikuje się też definicję instalacji OZE: – instalację OZE określa się jako „instalację stanowiącą wyodrębniony zespół: a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi magazyn biogazu rolniczego”.

31.03.2016

arimr_logoDOTACJA 50%
Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach operacji można również uzyskać dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych!

Maksymalna kwota wsparcia 200 000 zł, a w przypadku montażu instalacji PV połączonych z modernizacją budynków inwentarskich bądź magazynów paszowych – 500 000 zł.

Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro.

W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy – oddzielnie dla każdego województwa.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

31.12.2015

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE.

godlopolskiPrezydent złożył podpis pod przeforsowaną w ostatnich dniach w parlamencie nowelizacją ustawy o OZE. Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Dzięki podpisowi prezydenta i braku vacatio legis nowelizacja ustawy o OZE, która została zaledwie kilka dni temu przyjęta przez parlament, może wejść w życie jeszcze przed początkiem 2016 r.

Głównym celem nowelizacji ustawy o OZE, którą przygotowali posłowie PiS i której procedowanie w parlamencie trwało zaledwie kilka dni, jest przesunięcie o pół roku wejścia w życie kluczowego rozdziału ustawy o OZE wprowadzającego nowe zasady wsparcia dla producentów zielonej energii.

Treść ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (tutaj)

26.08.2015 

Aktualizacja programu priorytetowego PROSUMENT.

logo-prosument-300x288Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Celem zmian było przede wszystkim zwiększenie dostępności do Programu poprzez rozszerzenie katalogu beneficjentów oraz zakresu dysponowania nieruchomością, jak też dostosowanie do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez rynek.

Najważniejsze zmiany polegają na:

 • rozszerzeniu katalogu beneficjentów – możliwość dostępu do programu dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych realizujących przedsięwzięcia w budynkach niezależnie od jego charakteru (jednorodzinny, wielorodzinny),
 • rozszerzeniu pojęcia dysponowania nieruchomością o spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego,ujednoliceniu definicji budynku mieszkalnego,
 • przyspieszeniu procesu rozliczania efektów i wypłat środków poprzez wprowadzenie dokumentu „potwierdzającego możliwość zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wydanego przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej”, umożliwiającego wcześniejsze potwierdzenie efektu rzeczowego.

31.07.2015 

Nabór wniosków dla samorządów 2015

logo-prosument-300x288

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są:

· jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub ich stowarzyszenia,

· spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

· dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),

· pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiły następujące istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym:

· zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;

· przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;

· wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;

· obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;

· obniżono minimalną kwotę wniosku składanego przez samorząd do 200 tys. zł;

· włączono do katalogu beneficjentów stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% udziałów samorządu),

· uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres: dotacje@zielona-energia.com

24.06.2015 

Aktualizacja programu PROSUMENT
logo_nfosRada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Program został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu.

Najważniejsze zmiany polegają na:

 • wyłączeniu, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • zniesieniu obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużeniu okresu obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, do końca 2016 r.;
 • obniżeniu maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
 • podniesieniu limitu maksymalnego kosztu kwalifikowanego dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz do 500 tys. zł.
  dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżeniu minimalnej kwoty wniosku do 200 tys. zł, dopuszczeniu stowarzyszeń jst i spółek samorządowych (100% udziałów samorządu), uwzględnieniu audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
  dla banków – podniesieniu maksymalnej kwoty składanego przez banki wniosku o udzielenie środków do 40 mln zł oraz doprecyzowaniu zapisów dotyczących wynagrodzenia banków wraz z podniesieniem maksymalnej prowizji o 0,5 punktu procentowego;
  dla WFOŚiGW – rozszerzeniu katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki samorządowe;
 • zmianach i doprecyzowaniu niektórych wymagań technicznych, w szczególności: określeniu wymagań dla inwerterów, uproszczeniu wymagań dla akumulatorów, zapowiedzi podniesienia wymagań dla kotłów na biomasę, przedłużeniu obowiązywania okresów przejściowych dla certyfikacji pomp ciepła, doprecyzowaniu wymagań dla zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej, uszczegółowieniu definicji biogazu stosowanego w układach mikrokogeneracyjnych;
 • zmianie części zapisów dotyczących uprawnień do projektowania i montażu instalacji, w tym zapowiedzi wprowadzenia od 01/01/2016 obowiązku posiadania przez instalatorów certyfikatów UDT.

Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla nowych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW dla samorządów, WFOŚiGW i banków oraz dla wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do WFOŚiGW i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy udostępniania środków.

03.04.2015 

EKoKredyt Prosument

BOŚ BANK opublikował szczegóły kredytu udzielanego w ramach programu „PROSUMENT”. Nabór wniosków od 24 kwietnia.

logo-prosument-300x288Oferta skierowana jest do:

 osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie

wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej
lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
– źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
– systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
– małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
– mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej
przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

w formie dotacji:
a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):
– do 20% dofinansowania w roku 2015
– do 15% dofinansowania po roku 2015
b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
– do 40% dofinansowania w roku 2015
– do 30% dofinansowania po roku 2015
W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

w formie kredytu preferencyjnego o:
– oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
– okresie kredytowania do 15 lat

Okres kredytowania uzależniony jest od:

okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta
faktu wystawienia przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego
formy zabezpieczenia kredytu
Okres kredytowania do 5 lat

gwarancja jakości wykonania Producenta na okres min. 5 lat
rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja, ubezpieczenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej, zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości wymagana będzie od Producentów na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN.
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi wymagana będzie od Wykonawców na kwotę 10% montowanych w ramach Programu Prosument instalacji – minimum 150 tysięcy PLN.

Ważna informacja

Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczące stałej ceny jednostkowej za zakup energii elektrycznej nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r. Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych).

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

24.03.2015

W dniu 24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

prowWprowadzone w rozporządzeniu zmiany pozwolą na przyznawanie w ramach środków PROW 2007-2013 pomocy na realizację operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne.
Beneficjentem działania będzie gmina. Środki przeznaczone na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich w ramach przedmiotowego działania wynoszą 22 750 000 euro.
Podpisane rozporządzenie przewiduje dodatkowo możliwość przekazania zakupionych w ramach PROW 2007-2013 urządzeń mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii osobom fizycznym. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.
Planowany termin naboru wniosków w ramach tego działania to druga połowa kwietnia 2015 r.

11.03.2015

W dniu dzisiejszym Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, poinformowała jego kancelaria.

godlopolskiCelem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach energii (zwanej dalej ustawą o odnawialnych źródłach energii lub ustawą o OZE) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia w energię odbiorców końcowych, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa oraz przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze. Przyrost liczby oddawanych do użytkowania nowych instalacji odnawialnego źródła energii przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy.
W celu wdrożenia zoptymalizowanych mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej z OZE, ze szczególnym uwzględnieniem generacji rozproszonej, opartej o lokalne zasoby OZE, ustawa m.in. wprowadza instytucję sprzedawcy zobowiązanego, określa mechanizmy przeciwdziałania nadpodaży świadectw pochodzenia, określa zasady monitorowania i ustalenia średniej ważonej ceny, po jakiej zbywane są prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, wprowadza aukcyjny system sprzedaży energii oraz procedurę oceny formalnej wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierzających przystąpić do udziału w aukcji, wprowadza opłaty OZE oraz ustanawia Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., eliminuje możliwość nadkompensaty wsparcia oferowanego dla producentów energii z OZE w rozdziale 4 ustawy z inną pomocą publiczną i pomocą de minimis, a także reguluje zasady korzystania z mechanizmów wsparcia przez zmodernizowane instalacje odnawialnych źródeł energii.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część przepisów, m.in. dotyczących nowych form wsparcia wytwórców z odnawialnych źródeł energii (rozdział 4) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

16.01.2015

SejmRP-logoPodczas posiedzenia plenarnego Sejmu przegłosowano ustawę o odnawialnych źródłach energii. Teraz jej projektem zajmą się senatorowie.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu uchwalono długo oczekiwaną ustawę o odnawialnych źródłach energii. Za głosowało 238 posłów, przeciwko 167,  a 36 wstrzymało się od głosu.

W tym tygodniu zajmująca się ustawą o OZE nadzwyczajna komisja ds. energetyki i surowców energetycznych głosowała jeszcze poprawki zgłoszone przez posłów podczas drugiego czytania. Głosowanie nie przyniosło jednak istotnych zmian w zasadach wsparcia dla OZE, a posłowie komisji konsekwentnie popierali podczas głosowań reprezentującego rząd wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza.

Podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli jednak – wbrew stanowisku rządu oraz Platformy Obywatelskiej – poprawkę do ustawy o OZE przygotowaną przez posła PSL Artura Bramorę, dającą szansę na rozwój obywatelskiej energetyki i zwiększającą zyski z produkcji energii w małych, domowych elektrowniach OZE.

02.01.2015

logo Wawa

 Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r.

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Termin naboru wniosków:
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:
-do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi);
-do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. pozostałych podmiotów), przy czym dla inwestycji polegających na:

·zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł .

·zakupie i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł;

Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać w zakładce wsparcie finansowe

22.12.2014

logo-prosument-300x288Nabór wniosków WFOŚiGW Olsztyn

Od dziś można ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program Prosument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą nie tylko pozyskiwać „zielony” prąd, ale też sprzedawać jego nadwyżki do sieci.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Wniosków.

Za pieniądze z unijnej dotacji zakupione mogą być różne instalacje do produkcji energii: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne. Program, przygotowany przez NFOŚiGW, do którego dołączył WFOŚiGW w Olsztynie, promuje nowe technologie OZE, rozwija społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propaguje postawy prosumenckie. Ma on również określoną wartość ekologiczną. Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym CO2 do powietrza.

źródło: portal Wrota Warmii i Mazur

17.12.2014

logo-prosument-300x288Start kredytów dla małych producentów energii

Dotacje do programu „Prosument” trafią do odbiorców przez banki.

Po Nowym Roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprosi banki i stworzone przez nie konsorcja do udziału w programie „Prosument”. W jego ramach dystrybuowane są dotacje oraz preferencyjne pożyczki na najmniejsze instalacje wytwarzające energię oraz ciepło. Chodzi m.in. o instalacje fotowoltaiczne i mikrowiatraki, ale też małe kotły na biomasę czy kolektory słoneczne.

Są podstawy prawne

– Ogłoszenie naboru jest możliwe dzięki wejściu w życie od 1 stycznia 2014 roku nowelizacji ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ustawy Prawo ochrony środowiska. W końcówce listopada ten dokument został podpisany przez prezydenta – tłumaczy Wojciech Stawiany, ekspert NFOŚiGW. 5 lutego fundusz planuje ogłosić informację, które instytucje finansowe będą odpowiadać za dystrybucję 100 mln zł w programie dla indywidualnych beneficjentów.

Ścieżka bankowa jest trzecią przewidzianą przez NFOŚiGW drogą starania się o pieniądze. Można je już otrzymać, składając wnioski przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W ocenie przedstawicieli firm z branży OZE uruchomienie bankowej drogi pozyskiwania środków przyczyni się do tego, że pieniądze z „Prosumenta” popłyną do polskich rodzin dość szybko.

Jeśli któraś z nich będzie chciała przykładowo założyć na dachu małą elektrownię słoneczną o mocy około 3 kW, to z zainwestowanej kwoty 24 tys. zł otrzyma w pilotażowej fazie programu aż 40 proc. bezzwrotnej dopłaty. Na resztę zaś dostanie niskoprocentowy kredyt.

Spore zainteresowanie

W ramach pilotażu na każdą ze ścieżek przeznaczono 100 mln zł. Budżet całego programu zwiększono niedawno o 200 mln zł, do 800 mln zł.

Zarezerwowane na pilotaż środki szybko topnieją. – W ramach ścieżki samorządowej mamy dziesięć poprawnie złożonych wniosków na łączną kwotę 50,1 mln zł. Dwa zostały odrzucone ze względów formalnych. Jeśli zaś chodzi o wojewódzkie fundusze, to podpisaliśmy umowy z sześcioma jednostkami na łączną kwotę 75 mln zł – ujawnia Stawiany.

W programie „Prosument” udział zadeklarowały WFOŚiGW z sześciu województw. Ale tylko ten z zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego będzie współpracować z indywidualnymi beneficjentami. Wszystkie zaś udzielać mają dotacji i pożyczek spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym.

– Jeśli się okaże, że jeszcze w trakcie trwania pilotażu zabraknie pieniędzy w ramach którejś z trzech ścieżek, to organy Narodowego Funduszu mogą na bieżąco podejmować decyzje o przesuwaniu kwot – zaznacza Stawiany.

Jest przekonany, że pierwsze pieniądze popłyną do inwestorów w drugiej połowie przyszłego roku. Według niego najszybciej mogą je dostać beneficjenci starający się o wsparcie na mikroinstalacje z banków i funduszy wojewódzkich. Ale przewiduje, że po wyborach samorządowych także działania koordynowane przez gminy nabiorą większego tempa.

więcej: http://www.ekonomia.rp.pl/

02.12.2014

logo-prosument-300x288PROSUMENT ścieżką bankową

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie, ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 411 ust. 10 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Zmiana przepisów daje Narodowemu Funduszowi możliwość szerokiego wdrożenia programu „Prosument” poprzez ścieżkę bankową. Wnioski w bankach będą mogli składać beneficjenci programu Prosument – osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Rozpoczęcie naboru wniosków dla banków zainteresowanych współpracą z NFOŚiGW w realizacji programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki” planowane jest od początku stycznia 2015 r. Przewidywany okres naboru wynosi 30 dni.

Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik do programu priorytetowego „Prosument”.

Po zakończeniu procedury, wykaz banków, które złożyły wnioski o zawarcie umowy udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty wraz z dotacjami, umieszczony zostanie na stronie internetowej NFOŚiGW i Ministerstwa Środowiska od 5 lutego 2015 r.

27.11.2014

logo-prosument-300x288Prosumenckie Podkarpacie

WFOŚiGW Rzeszów to szósty fundusz, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dołączył do programu PROSUMENT. Zawarcie umowy pomiędzy reprezentowanym przez Prezes Zarządu Małgorzatę Skuchę NFOŚiGW, a WFOŚiGW odbyło się 26 listopada br w siedzibie Narodowego Funduszu. Prezes Zarządu WFOŚiGW Rzeszów Józef Frączek przyznał z zadowoleniem, że „nasza współpraca z Narodowym Funduszem jest stałym elementem, głównie dlatego, że mamy do rozwiązania te same problemy i wynika ona m.in. z naszej misji do wypełnienia”. Potwierdził on również, że zarówno zainteresowanie beneficjentów z województwa podkarpackiego, jak i zapotrzebowanie na wspierane przedsięwzięcia jest duże, jednak fundusz stara się rozważnie podchodzić do programu, biorąc pod uwagę także możliwości techniczne i organizacyjne zainteresowanych. „Jesteśmy ciekawi, jak program będzie się rozwijać, dlatego też w pierwszej kolejności staramy się skupić na grupie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych i na razie nie planujemy obsługi osób fizycznych” – powiedział Prezes tuż przed podpisaniem umowy na 7 mln zł.

Warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom określają poszczególne fundusze, z uwzględnieniem zasad programu oraz przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Ścieżka wojewódzka to, poza pośrednictwem samorządów, jedna z dwóch obecnie dostępnych opcji, w ramach których beneficjenci programu mogą ubiegać się o dofinansowanie z Prosumenta. Trzecia droga, poprzez współpracujące z NFOŚiGW banki, zostanie uruchomiona na początku 2015 r., zgodnie z podpisaną 24 listopada ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizującą również Prawo ochrony środowiska.

Bez względu na sposób wdrażania programu, dofinansowanie obejmuje ten sam rodzaj przedsięwzięć – PROSUMENT umożliwia osobom fizycznym, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystujących OZE do produkcji ciepła i prądu z możliwością sprzedaży nadwyżek do sieci. Beneficjenci mogą wybierać spośród 6 rodzajów mikroinstalacji OZE, w tym: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych, a także układów mikrokogeneracyjnych. Program umożliwia także uzyskanie wsparcia finansowego w celu wymiany istniejących już instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Projekt ten powstał, aby promować nowe technologie OZE, rozwijać społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propagować postawy prosumenckie.

31.10.2014

logo-prosument-300x288Prosument na Warmii i Mazurach

Kolejny wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tym razem w Olsztynie, zdecydował się na uczestnictwo w programie PROSUMENT. WFOŚiGW Olsztyn postawił przed sobą bardzo ambitne zadanie – jeszcze w tym roku planuje ogłosić nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji. Taka szybkość działania wynika z przeprowadzonej analizy rynku, wskazującej iż zarówno osoby fizyczne, spółdzielnie, jak i wspólnoty mieszkaniowe chcą przystąpić do programu, chociaż już dzisiaj niektórzy zainteresowani mają świadomość, że część planowanych przez nich inwestycji nie spełnia wszystkich warunków programu. Dlatego projekty będą musiały przejść rzetelną selekcję. Olsztyński Fundusz chce zaoferować swoje usługi jeszcze przed wejściem do programu zainteresowanych banków. Kiedy bowiem zostanie uruchomiona kolejna droga dofinansowania mikroinstalacji OZE, część potencjalnych klientów może wybrać tę opcję.

01.10.2014

Nowy program WFOŚiGW w woj. świętokrzyskim

WFOŚiGW w Kielcach ogłasza z dniem dzisiejszym nabór na zadania finansowane ze środków Funduszu dotyczące m.in. dofinansowania przedsięwzięć z zakresu Fotowoltaiki. Szczegóły w zakładce Wsparcie finansowe lub pod numerem tel. 728 990 310. Informacji udziela p. Mirosław Piotrowski, e-mail: dotacje@zielona-energia.com

29.08.2014

 Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Najważniejszym efektem czwartkowego spotkania sejmowej Komisji ds. energetyki ws. projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii jest przegłosowanie wniosku o publicznym wysłuchaniu projektu ustawy o OZE. Jego termin zaplanowano na połowę września.

Przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński (PO) zaznaczył na wstępie pierwszego posiedzenia poświęconego projektowi ustawy o OZE, że wokół propozycji zawartych w projekcie jest wiele rozbieżności, a zadaniem Komisji jest sprawne przeprowadzenie debaty na temat zapisów ustawy, wbrew kontrowersjom, które ta ustawa wywołuje.

Szef Komisji ds. energetyki podkreślił, że projekt jest przemyślany i wskazany w niej nurt powinien zostać utrzymany.

Andrzej Czerwiński poinformował, że można składać pisemne poprawki do projektu ustawy, które zostaną przekierowane do wiceministra gospodarki Jerzego Pietrewicza. Ministerstwo Gospodarki podzieli otrzymane uwagi na trzy grupy: oczywiste do przyjęcia, warte dyskusji, a także propozycje poprawek nie do przyjęcia.

Termin na składanie poprawek został wyznaczony tylko do początku przyszłego tygodnia, a przez cały przyszły tydzień resort gospodarki ma nad nimi pracować, po czym zostanie zwołane posiedzenie Komisji podsumowujące krótki etap konsultacji.   (gramwzielone.pl)

09.07.2014

Ustawa o odnawialnych źródłach energii trafiła do Sejmu

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii po blisko czterech latach prac rządowych został w końcu skierowany do Sejmu – dowiedział się Obserwator Legislacji Energetycznej portalu WysokieNapiecie.pl.

Chociaż projekt został formalnie przyjęty przez Radę Ministrów 8 kwietnia, to jeszcze dwa miesiące później wprowadzane były w nim zmiany, dzięki którym przepisy nie będą musiały być (zdaniem rządu i UOKiK) notyfikowane Komisji Europejskiej jako pomoc publiczna. Przeciwnego zdania jest jednak m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Ostatecznie rząd zaakceptował projekt 11 czerwca i przekazał Rządowemu Centrum Legislacji, który potrzebował blisko miesiąca, aby skierować go do Sejmu. W końcu 8 lipca trafił do parlamentu.

Kluczowe zmiany, które zostały zaproponowane już po przyjęciu ustawy przez rząd, to rezygnacja z notyfikacji systemu aukcji OZE i zielonych certyfikatów Komisji Europejskiej. To efekt opinii, jaką wydał w tej sprawie UOKiK, i dostosowania się do niej Ministerstwa Gospodarki.

Aby system aukcyjny mógł wejść w życie na podstawie tzw. wyłączeń generalnych (GBER-y określają, jakie podmioty mogą otrzymywać pomoc bez notyfikacji), konieczne było ograniczenie preferencji dla najmniejszych instalacji OZE. Zamiast dotychczasowego limitu 1 MW, skorzystają z nich tylko instalacje do 500 kW (taki limit przewidują unijne regulacje). Preferencje dotyczą m.in. obowiązku zakupu energii przez sprzedawcę zobowiązanego.

Ministerstwo zaproponowało również, aby aukcje OZE organizowane były jedynie do 2021 roku.

Zgodnie z autopoprawką rząd powinien określić maksymalną ilość i wartość energii z OZE, jaką chce zakontraktować w pierwszej aukcji, do 31 stycznia 2015 roku. Natomiast minister gospodarki określi je odpowiednio dla aukcji obejmujących instalacje OZE do 1 MW do 15 lutego 2015 roku. System aukcyjny ma ruszyć 1 stycznia 2016 roku, a nie – jak zakładano wcześniej – po roku od uzyskania zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną.

Ustawa może trafić pod obrady Sejmu już podczas kolejnego posiedzenia, w dniach 22-25 lipca. Później, po krótkich parlamentarnych wakacjach, posłowie ponownie zbiorą się 27 sierpnia 2014 roku.

30.06.2014

Nabór wniosków do programu Prosument dla WFOŚiGW
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór w trybie ciągłym, wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek oraz wniosków o udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji, w celu zawierania przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z beneficjentami końcowymi umów pożyczek łącznie z umowami dotacji na przedsięwzięcia realizowane w ramach Części 4c) programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Wnioski będą przyjmowane w kancelarii NFOŚiGW począwszy od 16.07.2014 r. aż do wyczerpania środków.

26.05.2014

Nabór wniosków do programu Prosument dla samorządów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a).

Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 26.05.2014 r.

20.05.2014

Informacja dotycząca dopłat dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni i  odnawialnych źródeł energii /OZE/

Informujemy, że została podpisana umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Lublinie, na podstawie której WFOŚiGW w Lublinie będzie spłacał część kapitału (30%) kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska osobom fizycznym na zadania polegające na:

– budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/dobę,

– budowie mikroinstalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego.

Kwota środków przeznaczonych przez Fundusz na te dotacje w roku 2014 wynosi 300 tys. zł z możliwością jej zwiększenia.

Wszystkie formalności należy załatwiać w Oddziałach Banku Ochrony Środowiska S.A. na terenie województwa lubelskiego. 

08.04.2014

zestawNa dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o OZE. Teraz, po 2,5 roku prac w rządzie, może on w końcu trafić do parlamentu. W ubiegłym tygodniu Rządowe Centrum Leigislacji opublikowało kolejny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 6.3), który został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów. Po akceptacji projektu ustawy o OZE na dzisiejszej Radzie Ministrów może ona teraz trafić do prac w parlamencie.

Ustawa o OZE wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ministerstwo Gospodarki podało, że przepisy wprowadzające nowy system wsparcia dla źródeł odnawialnych zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.

źródło: http://www.gramwzielone.pl

25.03.2014

Two young boys playing around and laughing from joyBudujemy dom i radość dzieciom! Licytacja na rzecz Hospicjum. 26 kwietnia 2014, podczas Krakowskich Targów Budownictwa, organizowanych przez Centrum Targowe Chemobudowa Kraków SA, odbędzie się druga już licytacja domu z drewna, zbudowanego na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

– Zainteresowanie licytacją w ubiegłym roku wręcz przerosło nasze oczekiwania – stwierdza Wojciech Glac, wiceprezes Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. – Dzięki takim darom możemy realizować plan budowy nowoczesnego Centrum Opieki Wyręczającej i Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego Opieki Paliatywnej nad Dziećmi, które powstanie na naszej działce w sąsiedztwie Szpitala im. S. Żeromskiego. Dodam, iż opieka wyręczająca stanowi formę pomocy mającą na celu czasowe odciążenie rodziny w opiece nad długotrwale i nieuleczalnie chorym dzieckiem.

Chcemy stworzyć miejsce, dzięki któremu rodzice i opiekunowie ciężko chorych dzieci będą mogli liczyć na naszą opiekę w sytuacjach, w których sami nie mogą czasowo jej sprawować lub jest ona bardzo utrudniona.

 W ubiegłym roku dom wylicytowany został za kwotę 59 tys. zł. Organizatorem aukcji „Budujemy Radość Dzieciom” jest firma Drewdom-Mętel z Zembrzyc, a patronem medialnym – „Dziennik Polski”. Przebieg licytacji można oglądać od kilku dni na specjalnej stronie internetowej poświęconej akcji, gdzie zamieszczony został film dokumentujący to zdarzenie: www.budujemy-radoscdzieciom.pl.

– Podczas targów, podobnie jak w roku 2013, w dniach 24 i 25 kwietnia wykonamy konstrukcję domu mieszkalnego szkieletowego w skali 1:1 o powierzchni 75,15 mkw. Licytacja odbędzie się w sobotę 26 kwietnia. Tego dnia budynek zostanie udostępniony zwiedzającym – podkreśla Wojciech Mętel, prezes firmy Drewdom-Mętel. – Na stoisku obecni będą między innymi przedstawiciele firm, których materiały stosowane są w budownictwie szkieletowym.

Już dzisiaj wartość budynku, którego cena wyjściowa w licytacji określona została na 20 tys. złotych, wynosi ponad 89,8 tys. zł netto.

Z pewnością będzie ona w najbliższych tygodniach, rosnąć, gdyż zgłaszają się kolejne firmy, które dom ten chcą dodatkowo doposażyć. Do tej pory udział w akcji zadeklarowały m.in. firmy: Isover (wełna), Bolix (tynk mineralny), Pfleiderer (płyta MFP), Schiedel (komin), Oknoplast Kraków (okna PCV), Siga (folie), Siniat (płyty gipsowe), Blachdom Plus (blacha na dach), Delta Dore (automatyka), Zielona Energia (bojler), Ferrum-Wodecki (grzejniki).

 W porównaniu z poprzednim obiektem, który stanowił przedmiot licytacji, nowy dom będzie większy o spory taras. Co ważne, wylicytowana cena obejmuje również projekt i montaż domu z drewna konstrukcyjnego.

źródło: http://www.dziennikpolski24.pl

14.03.2014

facebook_ze_04„Prosument” bez kredytu bankowego? Jak informuje portal Gramwzielone.pl trwają ostatnie ustalenia z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska na temat ich zaangażowania w programie „Prosument”. Ich udział w „Prosumencie” może pozwolić potencjalnym beneficjentom programu korzytającym z bezzwrotnej dotacji na ominięcie procedury kredytowej, a więc i na obniżenie kosztów udziału w programie.

Jak podaje SunnyHorizon  – współpracownik portalu, powyższe nie wyklucza oczywiście udziału w „Prosumencie” banku lub konsorcjum banków, które będą przyznawać w ramach „Prosumenta” niskooprocentowane kredyty. Procedura i harmonogram wyboru banku lub konsorcjum banków, które zostaną zaangażowane w „Prosumenta”, pozostają bez zmian.

Jak ponadto informuje SunnyHorizon powołując się na informacje przekazane przez NFOŚiGW, dotychczasowa realizacja programu 45-procentowej dopłaty do kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych przyczyniła się do utworzenia w dodatkowych 35 tysięcy miejsc pracy w Polsce.

Na dzisiejszym spotkaniu w NFOŚiGW pojawiła się ponadto informacja o przymiarkach Ministerstwa Gospodarki do przygotowania niezależnego od programów realizowanych przez NFOŚiGW programu wsparcia mikroinstalacji OZE. W programie tym może zostać wykorzystany mechanizm bezzwrotnej pomocy, tak jak będzie miało to miejsce w przypadku „Prosumenta”.

01.03.2014

fb_e4hProsument: 40% dotacji na fotowoltaikę i małe elektrownie wiatrowe. Jak poinformował portal Gramwzielone.pl NFOŚiGW ustalił warunki programu pilotażowego „Prosument” mającego na celu dofinansowanie do zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio:
a) 40% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Na drugi etap programu pilotażowego przeznaczonych zostanie pozostałe 400 mln zł (analogicznie 200 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 200 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Program będzie obejmował lata 2016 – 2020. Zmniejszeniu ulegnie jednak kwota dotacji, która wyniesie:
a) 30% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 15% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

Zmianie nie ulegnie oprocentowanie kredytu i w skali roku wynosić będzie 1%. Do obsługi programu zostanie wybrany tylko jeden bank lub konsorcjum.

Program „Prosument” ma na celu głównie wsparcie inwestycji typu prosumenckiego w gospodarstwach domowych. Instrument skierowany będzie do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Finansowanie będzie dotyczyło zarówno nowych instalacji energooszczędnych, jak też wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne.

Rodzaje przedsięwzięć obejmują zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej: kotłów na biomasę, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych.

03.01.2014

FB_i_1Projekt ustawy o OZE gotowy, Ministerstwo Gospodarki wysłało go do stałego Komitetu Rady Ministrów. Resort gospodarki poinformował w piątek, że zakończył prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) i wysłał go do stałego Komitetu Rady Ministrów z wnioskiem o pilne zajęcie się nim. Ustawa przede wszystkim wprowadza nowe zasady wsparcia dla OZE. MG podkreśla, że projekt ma za zadanie wypełnienie zobowiązań polityki klimatycznej UE w zakresie udziału OZE w produkcji energii, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wsparcia tych źródeł.

27.11.2013

fb_2Nie tylko Kraków ma problem z zanieczyszczonym powietrzem w sezonie grzewczym. Województwo małopolskie chce dopłacać do przejścia na bardziej ekologiczne sposoby ogrzewania. Na początku tygodnia aktywiści zabiegający o wprowadzenie zakazu palenia węglem mieli spore powody do radości. Województwo małopolskie zakazało palenia węglem w krakowskich piecach. Całkowity zakaz palenia węglem zacznie obowiązywać za pięć lat. Od stycznia 2014 r. nie będzie można stawiać pieców węglowych w nowo budowanych domach. Problem jest poważny, bo Kraków to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Dlatego przedstawiciele organizacji takich jak Krakowski Alarm Smogowy, które monitorują problem smogu w mieście, zgodnie twierdziły, że zakaz to krok we właściwym kierunku.

Nie tylko Kraków

Tymczasem władze województwa zapowiadają kolejny – planują wprowadzenie programu dopłat do wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne urządzenia grzewcze. Według szacunków Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego, program może zostać wprowadzony nawet przed przyszłorocznym sezonem grzewczym.

Założenie jest proste – mieszkańcy mają podpisywać umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i otrzymywać dofinansowanie nawet 4 tys. zł do wymiany instalacji. Pod uwagę brane jest przejście na np. ogrzewanie gazowe, ale również tzw. paliwa stałe. – Jest jednak zbyt wcześnie, by określać, czy będzie to np. groszek ekologiczny – zaznacza marszałek Sowa. – Kryteria przyznawania dopłat zostaną opracowane bliżej wprowadzenia programu, kiedy będzie można określić, jakie technologie są najbardziej przyjazne środowisku – wyjaśnia marszałek.

Lepiej dopłacić

Małopolscy samorządowcy przekonują, że dofinansowanie okaże się opłacalne. – Znacznie lepiej jest przecież dać pieniądze na poprawę jakości powietrza w regionie, niż płacić wysokie kary za przekraczanie norm jego czystości – uważa Kazimierz Czekaj, przewodniczący komisji budżetowej w sejmiku małopolskim.

Radny Czekaj dodaje jednak, że możliwe jest również wprowadzenie dofinansowania do wymiany instalacji na poziomie nawet 90 proc. na początku w trzech gminach położonych najbliżej Krakowa.

źródło: www.wyborcza.biz

12.11.2013

facebook_ze_01Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zachęcamy do zgłaszania uwag m.in. poprzez system konsultacji On-Line.

Dokument został także skierowany do konsultacji z organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi oraz Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji:
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

oraz na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Konsultacje On-Line:
http://www.konsultacje.gov.pl/node/3246

11.09.2013

shutterstock_32350063We wchodzącym w dniu dzisiejszym w życie  „małym trójpaku” zawarto definicję mikroinstalacji, zgodnie z którą mikroinstalacja to „odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW”.

Energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej lokalny dystrybutor energii, czyli tzw. sprzedawca z urzędu, będzie musiał zakupić po cenie równej 80% średniej ceny energii na rynku konkurencyjnym z roku poprzedniego.

Mały trójpak określa, że wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest uznawane za działalność gospodarczą.

Za przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej jej operator nie będzie pobierać opłaty, a koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiarowo-rozliczeniowego będzie ponosić operator systemu dystrybucyjnego-elektroenergetycznego.

Mały trójpak określa ponadto, że w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji nie jest większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia, przyłączenie do sieci będzie odbywać się na podstawie zgłoszenia złożonego w przedsiębiorstwie energetycznym, po zainstalowaniu odpowiednich układów zabezpieczających i układu pomiarowo-rozliczeniowego. W innym przypadku przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej ma się odbywać na podstawie umowy o przyłączenie do sieci.

16.08.2013

2_1plus1_FBPrezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. mały trójpak – poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Jak podkreślono w komunikacie podpisana ustawa jest krokiem w kierunku wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz wsparciem dla rozwoju energetyki prosumenckiej. Jednocześnie jednak zwrócono uwagę, iż konieczne są dalsze działania na rzecz spójnej polityki energetycznej, ładu instytucjonalnego i jasnych regulacji w tym zakresie. W związku z tym kontynuacja prac nad tzw. dużym trójpakiem energetycznym jest kluczowa. Do uregulowania pozostaje jeszcze m.in. kwestia skutecznej budowy źródeł wytwórczych i magazynów energii. Zwrócono uwagę między innymi, że niezbędne jest również przyjęcie całościowych przepisów dotyczących przyłączeń do sieci. W ocenie Prezydenta RP w najbliższej przyszłości wyzwaniem będzie również zapewnienie rozwoju odnawialnych źródeł energii z naciskiem na różnorodność stosowanych technologii i wypracowanie efektywnego systemu wsparcia.
Polska musi także odpowiedzieć na wymogi „inteligentnej energetyki” (smart grid), wprowadzając w swoim ustawodawstwie mechanizmy i narzędzia zachęcające do racjonalizacji zużycia energii i stabilizujące działalność podmiotów rynku energii – czytamy w komunikacie.

facebook