Wsparcie finansowe

Prosument dofinansowanie mikroinstalacji OZE

logo-prosument-300x288Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

energii elektrycznej lub
ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.
Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:

źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych
Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków

pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banków

środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW

środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu w wysokości 300 mln zł, w tym:

100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
100 mln zł poprzez banki,
100 mln zł poprzez WFOŚiGW.
Sposób realizacji programu w kolejnych latach uzależniony jest od wyników programów pilotażowych oraz zmian zachodzących na rynku i zmian legislacyjnych.

Harmonogram naboru wniosków w programie „Prosument”

nabór wniosków dla jst – rozpoczęto 26.05.2014 r.
nabór wniosków dla WFOŚiGW – rozpoczęto 16.07.2014 r. Początek naboru wniosków dla beneficjentów końcowych – po ogłoszeniu naboru przez WFOŚiGW
nabór wniosków dla banków* – po uchwaleniu zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Wsparcie finansowe w województwie łódzkim

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczów, mogą starać się o dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń do środowiska.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kleszczów Nr XLII/395/2013 z dnia 20 listopada 2013r. dofinansowaniu podlegają:

•kolektory słoneczne,
•pompy ciepła,
•wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
•ogniwa fotowoltaiczne,
•turbiny wiatrowe,
•kotły grzewcze na gaz.
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania dotacji są:

•osoby fizyczne,
•wspólnoty mieszkaniowe,
•osoby prawne,
•przedsiębiorcy.
Montaż tego typu urządzeń pozwoli obniżyć stale rosnące koszty, a zarazem ilości zużywanej energii w gospodarstwach domowych.

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie urządzenia, które zostaną zakupione i zamontowane po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy z Gminą Kleszczów. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu, nawet, gdy został już złożony wniosek.

Etapy:

1. Złożenie wniosku o dofinansowanie

Zainteresowany podmiot składa wniosek o dofinansowanie akceptując tym samym Regulamin przyznawania wsparcia, dołącza również prośbę o udostępnienie danych podatkowych. We wniosku szacuje koszty zadania oraz określa termin zakończenia prac. Wniosek podlega weryfikacji. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kleszczowie.

2. Zawarcie umowy z Gminą Kleszczów

Na podstawie prawidłowo złożonego wniosku zostaje podpisana umowa o dofinansowanie. Umowa określa całkowitą wartość zadania i maksymalna wartość dofinansowania – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

3. Realizacja inwestycji

Gmina Kleszczów przekazuje dotację i następuje realizacja zadania.

4. Rozliczenie zadania

Po zakończeniu realizacji zadania należy złożyć sprawozdanie wraz z załącznikami i ewentualnie dokonać zwrotu niewykorzystanej dotacji. Kwota dofinansowania może stanowić do 70% łącznej wartości kosztów. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem dofinansowania ze środków budżetu Gminy Kleszczów zakupu i montażu urządzeń ograniczających emisje zanieczyszczeń w budynkach położonych na terenie Gminy Kleszczów”.

Należy pamiętać, że w okresie 5 lat od daty przyznania dofinansowania:

•Podmiot, który uzyskał częściowy zwrot kosztów nie może zmieniać miejsca instalacji na inny budynek, sprzedawać, darować innej osobie itp. dofinansowanego urządzenia,
•Komisja, może dokonać kontroli sposobu eksploatacji w/w urządzenia,
•Wnioskodawcy zobowiązani są do przechowywania pełnej dokumentacji dot. przyznanej refundacji poniesionych kosztów.
Gmina nie narzuca wnioskującemu wyboru firmy dostarczającej urządzenia – jest to indywidualna sprawa mieszkańców.

 

2. Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dotacją WFOŚiGW w Łodzi na częściową spłatę kapitału

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Uprawnieni do ubiegania się o kredyt z dotacją:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, położonej w województwie łódzkim, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi.
W ramach Programu nie uwzględnia się również wykonania i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Koszty kwalifikowane:

 • zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych, oraz wykonanie i modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztu zakupu grzejników),
 • za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na: zakup i montaż instalacji rekuperatorów, ogniw fotowoltaicznych oraz innych źródeł do pozyskiwania energii odnawialnej.

 

Za koszty kwalifikowane nie uznaje się: kosztów opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, kosztów wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej, kosztów zakupu grzejników, robót towarzyszących inwestycji, prac odtworzeniowych.
Procedura:
Po złożeniu przez inwestora wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i podjęciu przez Bank wstępnej pozytywnej decyzji kredytowej dokumentacja przekazywana jest do WFOŚiGW. Zawarcie umowy kredytowej następuje po uzyskaniu z Funduszu informacji o podjęciu decyzji w sprawie przyznania dotacji.
Warunki finansowania:

 • kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku, na warunkach komercyjnych;
 • dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania (kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane, przy czym dotacja jest wyliczana wyłącznie do części kredytu przeznaczonego na koszty kwalifikowane);
 • zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 • dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta zadania;
 • kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dotacją WFOŚiGW w Łodzi w formie dopłat do oprocentowania

Przedmiot kredytowania:

zgodny z „Katalogiem kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”

Przedmiot kredytowania obejmuje m.in. koszty kwalifikowane związane z realizacją takich przedsięwzięć jak:

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, pozyskiwanie biogazu), zakup i montaż jednostek kogeneracyjnych
 • termomodernizacja
 • modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.
 • modernizacja procesów technologicznych prowadząca do zmniejszenie energochłonności, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zużycia wody

Procedura:
kredyty dla inwestorów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Warunki kredytowania:

kwota kredytu: do 99% kosztu całkowitego zadania (kredyt może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie kosztów kwalifikowanych), w przypadku kredytu pomostowego – nie może przekroczyć dofinansowania przyznanego na to zadanie ze środków UE lub innych funduszy zagranicznych

okres kredytowania: do 10 lat (dla podmiotów, które wystąpiły o dopłaty do oprocentowania kredytu przeznaczonego na pokrycie krajowego wkładu własnego przy realizacji zadań finansowanych z udziałem dotacji UE lub innych funduszy zagranicznych – do 15 lat; w przypadku kredytów pomostowych – do dnia przekazania środków pomocowych Kredytobiorcy)

okres karencji w spłacie kapitału: do 2 lat od daty zawarcia umowy kredytowej i nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia zadania wskazanego w umowie kredytu

oprocentowanie: zmienne, aktualnie: WIBOR 3M pomniejszony o 0,5 p.p

prowizja – zgodnie z taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A.

Wsparcie finansowe w województwie lubelskim

Informacja dotycząca dopłat dla osób fizycznych do przydomowych oczyszczalni i  odnawialnych źródeł energii /OZE/

Informujemy, że została podpisana umowa z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Lublinie, na podstawie której WFOŚiGW w Lublinie będzie spłacał część kapitału (30%) kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska osobom fizycznym na zadania polegające na:

– budowie przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 m3/dobę,

– budowie mikroinstalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego.

Kwota środków przeznaczonych przez Fundusz na te dotacje w roku 2014 wynosi 300 tys. zł z możliwością jej zwiększenia.

Wszystkie formalności należy załatwiać w Oddziałach Banku Ochrony Środowiska S.A. na terenie województwa lubelskiego

Wsparcie finansowe w województwie opolskim

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

 • pompy ciepła,
 • instalacje solarne,
 • systemy fotowoltaiczne,
 • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Budżet Programu na rok 2015 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 3 mln. zł.

Przedmiot i intensywność dofinansowania

1. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielo-rodzinnych oraz lokali mieszkalnych. Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.
2. Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:
1) w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda dla potrzeb c.o. i c.w.u – 900 zł/kW;
2) w przypadku pompy ciepła typu powietrze/woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
 z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów – 1 500 zł/kW,
 z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej > 250 litrów – 2 400 zł/kW,
 do pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 1 650 zł/kW;
3) w przypadku instalacji solarnej – 1 050 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm – Ta) = 50 K i natężeniu pro-mieniowania słonecznego G = 1 000 W/m2);
4) w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy poniżej 10 kW:
 z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 900 zł/kWp,
 bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 2 400 zł/kWp;
5) w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy od 10 do 40 kW:
 z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 300 zł/kWp,
 bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1 800 zł/kWp;
6) w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy poniżej 10 kW:
 z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 4 800 zł/kW,
 bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 300 zł/kW;
7) w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy od 10 do 40 kW:
 z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3 450 zł/kW,
 bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1 950 zł/kW.
3. W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:
1) w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
a) 15 000 zł dla osób fizycznych,
b) 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
2) w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
a) 30 000 zł dla osób fizycznych,
b) 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych

Wsparcie finansowe w województwie mazowieckim

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu m.st. Warszawy na realizację inwestycji związanych z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, z wyjątkiem inwestycji polegających na:

-opracowaniu dokumentacji, pełnieniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego, wymianie instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody;
-zakupie i montażu urządzeń wytwarzających ciepło (np. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.), służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania, w przypadku zasilania obiektu ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr LXIII/1764/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29.08.2013 r.

Uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są m.in.: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Termin naboru wniosków:
-od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Wysokość dotacji: na realizację ww. inwestycji wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie w wysokości:
-do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi);
-do 40% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej (dot. pozostałych podmiotów), przy czym dla inwestycji polegających na:
·zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie może przekroczyć 15 000 zł;
·zakupie i montażu kolektorów słonecznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), nie może przekroczyć 40 000 zł;
·zakupie i montażu pomp ciepła z wymiennikiem gruntowym, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 40 000 zł;
·zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych, maksymalna wartość dotacji udzielonej w ramach jednego wniosku o udzielenie dotacji, nie może przekroczyć 15 000 zł .
Możliwość przyznania dotacji jest uzależniona od posiadanych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.
Informacje o sposobie postępowania, wymaganych dokumentach oraz formularz wniosku można uzyskać:
-w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 404 lub
-na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska

Wsparcie finansowe w województwie małopolskim

W dniach 17 i 20 marca 2014 r. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisał umowy określające współpracę w 2014 r. w zakresie udzielania dotacji ze środków Funduszu na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego z następującymi bankami:

1) z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW w Krakowie przeznaczonej na:

– częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych,

– dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych

udzielanych przez BOŚ S.A. w Warszawie Oddział w Krakowie

2) z Bankiem Spółdzielczym w Zatorze w sprawie udzielania dotacji ze środków WFOŚiGW

w Krakowie przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych udzielanych przez BS w Zatorze.

W ramach ww. umów wymienione Banki zobowiązały się do udzielania ze środków własnych kredytów dla osób fizycznych z dotacją przeznaczoną na częściową spłatę kapitału ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na inwestycje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane na terenie województwa małopolskiego, które nie są realizowane w ramach prowadzonej przez te osoby działalności gospodarczej. W 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył na ten cel 2 900 000,00 zł. 

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające m.in. na:

d) zakupie i montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW.

Koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 20 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.

h) zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 10 kW  w wyniku których zostanie uzyskany efekt ekologiczny określony mocą wyrażoną w kW.

Koszty kwalifikowane do 5 000,00 zł za 1 kW/mocy.

Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 40 % kosztów kwalifikowanych zadania i nie więcej niż 10 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 40 % kwoty kredytu.

Fundusz zastrzega, że udzielanie dotacji ze środków Funduszu na przedsięwzięcia, o których mowa, odbywać się będzie w zależności od możliwości finansowych Funduszu, w granicach limitu, który na rok 2014 wynosi 2 900 000,- zł (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset tysięcy 00/100).

Wsparcie finansowe w województwie dolnośląskim

Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio w placówkach banku i u Głównych Ekologów ds. Klientów Detalicznych oraz Głównych Ekologów ds. Klientów Korporacyjnych.

 

WFOŚiGW

Białystok http://www.wfosigw.bialystok.pl/
Bydgoszcz / Toruń http://www.wfosigw.torun.pl/
Gdańsk http://www.wfosigw.gda.pl/
Katowice http://www.wfosigw.katowice.pl/
Kielce http://www.wfos.com.pl/index2.html
Kraków http://www.wfos.krakow.pl/
Lublin http://www.wfos.lublin.pl/
Łódź http://www.wfosigw.lodz.pl/
Olsztyn http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
Opole http://www.wfosigw.opole.pl/
Poznań http://www.wfosgw.poznan.pl/
Rzeszów http://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/
Szczecin http://www.wfos.szczecin.pl/
Warszawa https://www.wfosigw.pl/
Wrocław http://www.fos.wroc.pl/
Zielona Góra http://www.wfosigw.zgora.pl/

ulgi_inwestycyjne

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku, wszystkim podmiotom obowiązanym do uiszczenia podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na zakup i instalację urządzeń wykorzystujących na cele produkcyjne naturalne źródła energii, pod warunkiem że nie zostały one sfinansowane w całości lub części ze środków publicznych.
Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy w której została dokonana inwestycja 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych w części w której nie zostały one pokryte środkami publicznymi.
Ulga przyznana na określoną inwestycje nie może być stosowana dłużej niż 15 lat.

ulgi podatkowe

 

Ustawa o OZE

Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii innych niż mikroinstalacja i mała instalacja wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w przepisach rozdziału 1 i 2 działu III ustawy z dnia – Prawo energetyczne.

 • mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 40 kW do 200 kW
 • mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 40 kW
 • Wytwórca energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną, ciepło lub chłód w celu zużycia na własne potrzeby, może sprzedać nadwyżkę niewykorzystanej energii elektrycznej wytworzonej przez niego w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.
 • Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która została wprowadzona do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej, znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, od wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji
 • Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu od danego wytwórcy energii, po stałej, niezmiennej cenie zakupu energii elektrycznej obowiązującej w dniu oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii.
 • Obowiązek zakupu od danego wytwórcy energii elektrycznej, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej i trwa przez kolejnych 15 lat, przy czym okres ten jest liczony od dnia oddania do użytkowania instalacji odnawialnego źródła energii, w której została wytworzona ta energia elektryczna, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 roku.