Ochrona danych osobowych - zielona-energia.com

Ochrona danych osobowych

Informacja o Administratorze Pana/Pani danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, spełniając obowiązek informacyjny, wskazujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. w Częstochowie ul. Krótka 29/31 42-200 Częstochowa, NIP 9512384304, REGON 147461595, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000525867 (dalej jako „Administrator”).

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@zielona-energia.com

Ponadto może Pani/Pan skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.zielona-energia.com

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi pracownicy, podmioty współpracujące z zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. i partnerzy handlowi, oraz podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 1. jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. w celach:
  • statystycznych,
  • badania satysfakcji klienta,
  • dochodzenia roszczeń;
  • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług zielona-energia.com logistics Sp. z o.o.) oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu zielona-energia.com logistics Sp. z o.o.
 3. związanych z inną działalnością marketingową zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
 4. podatkowych oraz rachunkowych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane i przetwarzane w celach, o którym mowa powyżej, również przez podmioty współpracujące z zielona-energia.com logistics Sp. z o.o., i niektórych jej partnerów handlowym.

Pani/Pana nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Informujemy także, że Administrator podejmuje wszelkie starania i dokłada należytej staranności, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

Pani/Pana uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie może Pani/Pan wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. W takim przypadku Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
 2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – może Pani/Pan żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
 3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zielona-energia.com logistics Sp. z o.o.
 4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych.
 5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
 6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Pani/Pana danych osobowych.
 7. Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@zielona-energia.com

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, jest warunkiem jej zawarcia.

Ich podanie nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez zielona-energia.com logistics Sp. z o.o. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Więcej informacji odnośnie danych osobowych, podstaw prawnych i zakresu oraz czasu ich przetwarzania, a także zmian udzielonych zgód i ich odwołania znajdzie Pani/Pan w polityce prywatności, dostępnej na stronie www.